Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2004

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

o poskytnutých informacích

Městským úřadem v Litoměřicích za rok 2004

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2004 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo postupováno také v r. 2004 a kterým se stanoví způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

 

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

 

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běží lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

·        odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů

·        odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ - do 3 dnů

·        vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů

·        poskytnutí informace - do 21 dnů

 

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

·        mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)

·        utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.

·        obchodním tajemstvím ve smyslu §17 zákona č. 513/91 Sb.

·        údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob

·        informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)

·        informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.

·        informacemi o vyšetřování trestných činů

·        výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy

·        informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí

·        osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených zákonem č. 256/99 Sb.

 

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet informací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)

Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

 

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

·        náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč

·        náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč

·        náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč

·        náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč

·        práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2004 dle zákona č.106/99 Sb.  – O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích):

 

Starosta:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Písemné informace                                 4

           Ústní+telefonické informace           71                                                                     

Místostarosta:

 p. Jiří Landa I. místostarosta

Písemné informace                                 2

           Ústní+telefonické informace                      143

 

Mgr. Petr Hermann II. místostarosta

Písemné informace                                 1

           Ústní+telefonické informace                      118

 

ing. Ivan Palán III. místostarosta

Písemné informace                                 5

           Ústní+telefonické informace                      128

 

Tajemník:

Písemné informace                                 3

           Ústní+telefonické informace                      156

 

Sekretariát:

Písemné informace                                 6

           Ústní informace                                            154

           Telefonické informace                                 389

           Elektronickou poštou                                 158

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

        

 

 

 

Ekonomický odbor:

Písemné informace                                 0

Telefonické                                             215           Ústní                                                       521

                                  

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor správní a informační centrum:

Písemné informace            231 Telefonické                                              24656

Ústní            8904                                                                                                                                                                                      

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor životního prostředí:

Písemné informace                                 32           Telefonické                                             3881

           Ústní                                                       2291                     

                   Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor školství, kultury a sportu:

- v oboru školství                     

písemné informace                                            0

telefonické                                                        152

ústní                                                                         62

- v oboru kultury                       

písemné informace                                            0

telefonické                                                        188

ústní                                                                         84

- v oboru sportu                       

písemné informace                                            0

telefonické                                                        64

ústní                                                                         45            - památková péče

písemné informace                                            0

telefonické                                                        455

                         ústní                                                                        981

 

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Písemné informace                                            283

Telefonické                                                        4860

Ústní                                                                         3513           

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

 

 

 

Stavební úřad města:

Písemné informace                                 12

Odmítnutí poskytnutí informace                      2

           Ústní + telefonické informace                      7824

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech zahrnuty.

  

Odbor rozvoje města:

Písemné informace                                 209

Ústní                                                        1430           Telefonické                                            320

Elektronickou poštou                                 370

          

Za poplatek byla podána 1 informace.

 

Organizační složka bytového hospodářství:

Písemné informace                                 2800           Ústní                                                         25100           Telefonické informace                                  19230

 

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Odbor správy majetku města:

           Písemné informace                                 10 

           Ústní + telefonické informace                      250

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Městská policie v Litoměřicích:

           Písemné informace                                 0

           Ústní + telefonické informace                      293

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

            Oddělení obrany a krizového řízení

písemné informace + elektr. poštou            120

telefonické                                                 30

ústní                                                       30          

Odbor dopravy a silničního hospodářství

písemné informace + elektr. poštou            0

telefonické + ústní                                    1237

                                               

Odbor obecní živnostenský úřad

Písemné informace                                 14

Ústní                                                        4524

Telefonické informace                                 3950

 

Za poplatek 1500,- Kč                                  14 

 

 

 

 

 

 

 

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:

 

 

Počet podaných písemných žádostí o informace           3732

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                      0

 

 

 

 

 

Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly požadovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Litoměřicích, dne 21.2.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč, v. r.

starosta města

 

NAHORU