Výroční zpráva o poskytnytých informací za rok 2006

Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva o poskytnytých informacích za rok 2006
Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb.
 Počet písemných podaných žádostí o informace:  45
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zák.č. 106/1999 Sb.: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle zák.č. 106/1999 Sb.: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a zák.č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
- odpovězeno na dotazy občanů ústně a elektronicky
2.538

V Litoměřicích dne 28.02.2007

Zpracovala: Eva Chrudimská

Zveřejněno dne: 28.02.2007

NAHORU