Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2007

Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva za rok 2007

Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

Počet písemných podaných žádostí o informace : 12

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. : 2

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení : 0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence : 0

Počet stížností podaných podle § 16a zák.č. 106/1990 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení : 0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

-          odpovězeno na dotazy občanů ústně a elektronicky : 2.768

V Litoměřicích dne 29.2.2008

Zpracoval : Bc. Petr Panaš

NAHORU