Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2008

Město Litoměřice, Městský úřad Litoměřice

Výroční zpráva za rok 2008
Dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

 Počet písemných podaných žádostí o informace :  57
 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. :
 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení :
 Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence :  0
Počet stížností podaných podle § 16a zák.č. 106/1990 Sb., : 26 (1 x odbor územního rozvoje, 25 x stavební úřad, stížnosti se týkaly z větší části problematiky stavebního řízení a většina byla shledána jako neopodstatněná). 26

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona, odpovězeno na dotazy občanů ústně a elektronicky : 

2.966

V Litoměřicích dne 23.2.2009

Zpracoval : Bc. Petr Panaš

NAHORU