Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Mírové náměstí 15/7 psč 412 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Litoměřice jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

  • Počet podaných žádostí o informace : 6
  • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 1
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace : 0
  • Výčet poskytnutých výhradních licencí : 0
  • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení : 0
  • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Litoměřicích dne 24.2.2011                          

                                                            Bc. Martina Skoková

                                        zástupce vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

 
NAHORU