Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - povolení k vykácení dřevin na pozemku p.č. 923/3, 923/4 a 278/2 v k.ú. Srdov

Městský úřad Litoměřice
Tajemník

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno: 23.12.2019
Zpracoval: Mgr. Milan Čigáš
Vyvěsil: Eva Chrudimská

Přílohy:
Odpověď (.pdf)

NAHORU