Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název: Město Litoměřice

Město Litoměřice je územní samosprávná společenství (veřejnoprávní korporace) v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle ustanovení tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích).

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Adresa úřadu:
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Datová schránka: tpebfnu

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice

Pekařská 114/2
41201 Litoměřice

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Topolčianská 447/2a
41201 Litoměřice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 13:00

 -

Středa

 -

12:00 – 17:00

d 7. 12. 2020:

Pondělí

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Den Hodiny
Pondělí 08:00 - 17:00
Středa 08:00 - 17:00
Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy s příslušným pracovníkem.

Podatelna

Den Hodiny
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 15:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Pátek  8:00 - 13:30
Pokladní hodiny na hlavní pokladně
Den Hodiny
Pondělí  8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
Úterý  8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Středa  8:00 – 11:30 12:30 – 16:30
Čtvrtek  8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Pátek  8:00 – 11:30
Místní poplatky
Den Hodiny
Pondělí  8:00 – 17:00
Úterý  8:00 – 15:00
Středa  8:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 – 15:00
Pátek  zavřeno - platby možno provést
na hlavní pokladně v Pekařské ulici
Obecní živnostenský úřad
Den Hodiny
Poslední podání půl hodiny před koncem úředních hodin.
Pondělí  7:00 - 17:00
Úterý  7:00 - 15:00
Středa  7:00 - 17:00
Čtvrtek  7:00 - 15:00
Pátek  zavřeno
(pouze na základě předchozí dohody)
Odbor dopravy a sil. hospodářství
Den Hodiny
Poslední podání 15 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý  08:00 - 12:00
Středa  08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00
Pátek  zavřeno
 Czechpoint
Den Hodiny
Poslední podání 15 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
Úterý  8:00 - 12:00 13:00 – 15:00
Středa  8:00 - 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek  8:00 - 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 

8:00 - 11:00 12:00 – 13:30

 Czechpoint Nemocnice
Den Hodiny
Poslední podání 15 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  8:00 - 12:00 
Úterý  8:00 - 12:00
Středa  8:00 - 12:00
Čtvrtek  8:00 - 12:00
Pátek 

8:00 - 12:00

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel
Den Hodiny
Poslední podání 15 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 15:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Pátek pro veřejnost zavřeno
Matrika
Den Hodiny
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 15:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Státní správa rybářství
Den Hodiny
Poslední podání 10 minut před koncem úředních hodin.
Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 15:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Pátek  8:00 - 13:30
 Úsek správy nemovitostí
(možná nepřítomnost zaměstnanců vykonávajících práci v terénu)
Den Hodiny
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 15:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 15:00
Pátek pro veřejnost zavřeno
Pohotovostní telefonní číslo:
602 129 898 – NONSTOP
(hlášení oprav či havárií v bytech či ve společných prostorách bytových domů nebo v pronajatých nebytových prostorách)

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 416 916 111
Recepce: 416 916 102
Telefonní seznam městského úřadu

4.5 Čísla faxu

Fax Mírové náměstí 15/7: 416 916 211 (hlavní faxové číslo)
Fax Pekařská 114/2: 416 916 210
Fax Evidence obyvatel: 416 916 310
Fax Odbor dopravy a silničního hospodářství: 416 916 521

4.6 Adresa internetové stránky

Oficiální stránky města Litoměřice http://www.litomerice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

elektronická podatelna: podatelna@litomerice.cz
elektronická podatelna s elektronickým podpisem: epodatelna@litomerice.cz

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány ve formátu:
 • PDF (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • PNG (Portable Network Graphics),
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format),
 • JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • MPEG-2 (Movig Picture Experts Group Phase 2),
 • MPEG-1 (Movig Picture Experts Group Phase 1),
 • GIF (Graphics Interchange Format),
 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • Wav (Waveform Audio Format),
 • PCM (Pulse-code modulation).

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové adresy pracovníků jsou uvedeny v telefonním seznamu městského úřadu

číslo účtu: 19-1524-471/0100

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategické dokumenty

Strategický plán rozvoje města
Průzkumy
Rozvoj úřadu
Metodiky
Akční plány
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

Koncepce
Komunitní a sociální plány a koncepce
Cestovní ruch
Energetika

8.2 Rozpočet

Rozpočty města

§ 5 odst.1 písm. d)

Kdo a jaké informace poskytuje

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytují informace tzv. povinné subjekty (§ 2, odst. 1 a 2), mezi něž patří i územní samosprávné celky, které jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Informace o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Litoměřice je možné získat:

Kdo je oprávněn informace žádat

Právo na poskytnutí informace má každá fyzická a právnická osoba. Žadatel nemusí svoji žádost o poskytnutí informace dokládat jakýmkoli právním titulem, důvodem nebo splněním jiných podmínek.

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel

ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (písemným podáním, faxem, elektronickou poštou).

Informace je žadateli poskytována:

 1. ústně
 2. písemně (písemným vyřízením daným k poštovní přepravě, telekomunikačními prostředky, elektronickou poštou)
 3. nahlédnutím do spisu
 4. pořízením fotokopie
 5. na paměťových médiích

Ústní informace poskytují zaměstnanci věcně  příslušných  odborů nebo oddělení MěÚ.

Písemnou žádost lze podat:

 1. na podatelně MěÚ
 2. na každém  odboru MěÚ
 3. faxem (416 916 211), e-mailem podatelna@litomerice.cz , datovou schránkou: tpebfnu

V žádosti musí být uvedeno (§ 14 odst. 2):

 • komu (kterému povinnému subjektu) je písemná žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
 • kdo písemnou žádost podává tj. jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště. Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování.
 • předmět žádosti, tj. jaké informace požaduje žadatel sdělit

Je li žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny !

Pokud žádost neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo není podána prostřednictvím elektronické podatelny není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona.

Povinný subjekt žádost posoudí:

 1. pokud nedostatek údajů o žadateli brání postupu k vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Pokud žadatel výzvě, do 30 dnů od jejího doručení, nevyhoví, žádost se odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud žadatel výzvě o upřesnění, do 30 dnů od jejího doručení, nevyhoví, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí,
 3. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu žádost se odloží, a tato odůvodněná skutečnost se sdělí žadateli do 7 dnů od doručení žádosti,

Jestliže žádost má všechny náležitosti, pak povinný subjekt poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti, nebo jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace (do 15 dnů) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů o 10 dní (např. z důvodu vyhledání a sběru velkého množství odlišných a oddělených informací požadovaných v žádosti). O prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení lhůty pro poskytnutí informace musí být žadatel o poskytnutí informace prokazatelně a včas informován, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace

Pokud povinný subjekt žádosti žadatele nevyhoví (byť jen zčásti), vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti (do 15 dnů)  rozhodnutí, které musí splňovat náležitosti podle § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání). Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Pokud nebude žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství, nebo ochrany práv podle autorského zákona, musí být v odůvodnění uvedeno, kdo vykonává předmětná  obchodní či autorská práva.

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o nevyhovění žádosti (odmítnutí žádosti) žadatele o poskytnutí informace podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí povinného subjektu žadateli. Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Pokud povinný subjekt odvolání sám, po přehodnocení stanoviska, v plném rozsahu žádosti nevyhoví, předloží jej do 15 dnů od doručení odvolání, spolu se spisovým materiálem, nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje KÚÚK). KÚÚK rozhodne o dovolání do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem. Proti rozhodnutí KÚÚK o odvolání se nelze dále odvolat.

Rozhodnutí KÚÚK lze napadnout (je přezkoumatelné soudem) podáním žaloby podle § 246 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v rámci přezkoumávání správních rozhodnutí soudem.

Soud přezkoumává, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti – nejsou li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a také rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • Který nesouhlasí vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci dle § 6
 • Kterému nebyla informace poskytnuta v termínu do 15 dní, nebo v případě prodloužení do 25 dní a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • Kterému byla informace poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • Který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytnutím informací §17 odst. 3

Stížnost lze podat písemně nebo ústně ve lhůtě do 30 dnů od doručení sdělení, které odkazuje na zveřejněnou informaci nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt stížnosti sám zcela nevyhoví, předá ji KÚÚK, spolu se spisovým materiálem, v termínu do 7 dnů ode dne kdy ji přijal. KÚÚK o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena s tím, že rozhodnutí oznámí žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí KÚÚK o stížnosti se nelze odvolat.

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi MěÚ.

Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty v samostatné působnosti Města přijímají všichni pracovníci MěÚ a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnosti, žádosti a podněty, které nespadají přímo do kompetence žádného z odborů MěÚ přijímá kancelář starosty a tajemníka – právní úsek.

Stížnosti ve správní řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.

Podatelna
tel: 416 916 104, 416 916 102, 416 916 311
Adresa: Mírové náměstí 18/10, 412 01 Litoměřice

Sekretariát starosty a tajemníka
tel: 416 916 105 - 106 ,e-mail: kancelar.starosty@litomerice.cz
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Elektronicky
s elektronickým podpisem: epodatelna@litomerice.cz
bez elektronického podpisu: podatelna@litomerice.cz 
Datová schránka: tpebfnu

Na jakémkoliv odboru

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Proti rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Pro podání odvolání není stanoven formulář.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb. k provedení zákona č. 227/2000 Sb.).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 1. poštou na adresu: Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
 2. osobně na podatelně Městského úřadu Litoměřice

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru MěÚ Litoměřice, který rozhodnutí vydal.

Odkaz na formuláře

Na žádost o informace není formulář, podává se volnou formou.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 1. 1. 2003
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Předpisy jsou k nahlédnutí na odboru Kanceláře starosty a tajemníka, právní úsek.

14.2 Vydané právní předpisy

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán doposud nevydal Usnesení o výši úhrad podle § 16a odst. 7 zákona .č. 106/1999 Sb.

Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Další povinně zveřejňované informace

 

NAHORU