Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2020

Vyhlášení programu

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče, vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Program ORP) pro rok 2020.

Finanční prostředky v Programu ORP jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Celková kvóta přidělených prostředků na rok 2020 pro ORP Litoměřice: 1,719 tis Kč

Uzávěrka pro podání žádostí: 28. února 2020

Poté budou žádosti v souladu se Zásadami programu projednány komisí státní památkové péče Městského úřadu Litoměřice a následně předány do 31. 3. 2020 Ministerstvu kultury ČR k vydání Rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků.

Místo pro podání žádostí:

Městský úřad Litoměřice,
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Tiskopisy k žádosti a zásady programu naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Konzultace pro žadatele:

Ing. Andrea Křížová
odbor školství, sportu, kultury a památkové péče
Tel. +420 416 916 189, +420 734 783 307
e-mail: andrea.krizova@litomerice.cz

NAHORU