Dotační program na solární ohřev teplé užitkové vody

Předmět dotace:
 • dotace je určena na solární ohřev teplé užitkové vody
 • projekt musí být realizován v období 2014 - 2015
Důvody dotace:
 • zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení spotřeby paliv a energií, eliminace lokálních topidel na tuhá paliva a tím zvláště snížení emisí prachu
Způsob financování:
 • celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu je 520.000 Kč
 • maximální výše dotace na jeden projekt činí 40.000 Kč
 • za prokázané náklady se považuje faktura na pořízení zařízení na solární ohřev teplé užitkové vody, která je vystavena na jméno a adresu žadatele
 • faktura nesmí být starší než 18 měsíců před podáním žádosti o dotaci
 • na dotaci není právní nárok
Lhůta pro podání žádosti:
 • formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách Města Litoměřice www.litomerice.cz  v sekci - dotace a granty, event.si lze žádost vyzvednout osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice, Pekařská 2
 • zpracované žádosti o poskytnutí dotace je třeba doručit na Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, Litoměřice ve lhůtě od 1.7.2015 do 1.10.2015 Žádost lze doručit poštou ,osobně nebo datovou schránkou
Žadatel:
 • dotace je určena pouze fyzickým osobám přihlášeným k trvalému pobytu na území města Litoměřice, vyjma těch, kteří jsou hlášeni na ohlašovně MěÚ
 • žadatelem může být vlastník domu nebo bytu, ve kterém skutečně bydlí a je hlášen k trvalému pobytu, případně je tam k trvalému pobytu hlášen příbuzný v pokolení přímém a nemovitost žadatel užívá výlučně k bydlení nikoli k podnikatelským účelům
Podmínky a kritéria:
 • dotace bude žadateli poskytnuta za podmínky, že budou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města
 • dotace bude poskytnuta jen těm, jejichž nemovitost není vytápěna tuhými palivy s výjimkou pyrotermických kotlů na dřevo, případně kotlů na biomasu s emisní třídou 5 a zděných krbů s krbovou vložkou
 • v případě nemovitostí nacházejících se v centru města v MPR a v ochranném pásmu MPR bude dotace žadateli poskytnuta pouze s písemným kladným stanoviskem Městského úřadu Litoměřice, odboru školství kultury sportu a památkové péče
 • žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace, není proti němu vedeno insolvenční řízení
 • žadatel je povinen předložit kolaudační souhlas, případně protokol o funkčnosti solárního zařízení nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení finančního vypořádání dotace
 • minimální aktivní plocha kolektorů musí být 3m2
Lhůta pro rozhodnutí:
 • poskytnutí dotace schvaluje rada města
 • žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace nejpozději do 60 dnů od schválení radou města
 • v případě kladného rozhodnutí uzavře Město Litoměřice s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Vyúčtování dotace:
 • finanční vypořádání dotace předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 20.12.2015
 • Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve smlouvě, je žadatel povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice
Přílohy:

Žádost - dotace (.doc)

NAHORU