Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2021

Vyhlášení programu

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021

Ministerstvo kultury České republiky, odbor památkové péče, vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Program ORP) pro rok 2021.

Finanční prostředky v Programu ORP jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Celková kvóta přidělených prostředků na rok 2021 pro ORP Litoměřice: 1,719 tis Kč

Uzávěrka pro podání žádostí: 28. února 2021

Poté budou žádosti v souladu se Zásadami programu projednány komisí státní památkové péče Městského úřadu Litoměřice a následně předány do 31. 3. 2021 Ministerstvu kultury ČR k vydání Rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků.

Místo pro podání žádostí:

Městský úřad Litoměřice,

odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Tiskopisy k žádosti a zásady programu naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Konzultace pro žadatele:

Ing. Andrea Křížová

odbor školství, sportu, kultury a památkové péče

Tel. +420 416 916 189, +420 734 783 307

email: andrea.krizova@litomerice.cz

 

NAHORU