Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí

Město Litoměřice
PRAVIDLA
pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí

I.
Úvodní ustanovení

Pravidla jsou přijímána na základě § 102, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Pravidla vychází ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

II.
Přijímání peticí

Písemně podané petice přejímá podatelna MěÚ. Pokud je tato petice předána osobně jinému pracovníkovi MěÚ, nebo volenému zastupiteli města, tento ji neprodleně postoupí na sekretariát starosty a tajemníka.

III.
Evidence peticí

Všechny došlé petice se soustřeďují na sekretariátu starosty a tajemníka. Vedoucí sekretariátu posoudí, zda se skutečně jedná o petici a jestli splňuje všechny zákonné předpoklady. Potom se petice zaeviduje do evidence peticí a přidělí se jí číslo jednací. O petici musí být neprodleně informován starosta a tajemník MěÚ.

IV.
Vyřizování peticí

Pokud bude petice spadat do přenesené působnosti města, bude určovat toho, kdo bude petici vyřizovat, tajemník MěÚ, v rámci samostatné působnosti toto určí starosta. Vyřízením petice může být určen kterýkoliv pracovník nebo vedoucí odboru MěÚ, do jehož kompetence spadá předmět petice. Petici může dále vyřizovat osobně tajemník MěÚ, starosta, nebo místostarosta, Pokud ji nevyřizuje tajemník MěÚ nebo starosta, musí být informováni o způsobu jejího vyřízení.
O peticích, které se týkají oblastí o kterých rozhoduje rada nebo zastupitelstvo, budou tyto orgány informovány na jejich nejbližším zasedání a to jak o obsahu petice, tak o jejím vyřízení.

V.
Lhůty k vyřízení peticí

Petice musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí a o jejím vyřízení se písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.

VI.
Spisový materiál o peticích

Petice a s nimi související spisový materiál se ukládá na sekretariátu starosty a tajemníka.

Lhůty pro úschovu a skartaci peticí jsou upraveny směrnicemi min. vnitra o organizaci a způsobu spisové manipulace.

VII.
Kontrola vyřizování peticí

Kontrolu vyřizování peticí, zejména pak dodržení lhůt provádí sekretariát starosty a tajemníka. Po obsahové stránce odpovídá za vyřízení petice ten, kterému byla k vyřízení předána.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Problematika přijímaní, projednávání a vyřizování peticí neupravená těmito pravidly se řídí ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Tato pravidla nabývají účinnosti schválením Radou města, tj. dnem 20. ledna 2004.

V Litoměřicích 26. ledna 2004

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Jiří Landa
I.místostarosta

NAHORU