Zákon o realitním zprostředkování

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů

(zákon o realitním zprostředkování)

 

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), mimo jiné mění i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Ve Sbírce zákonů byl publikován dne 17. 2. 2020. Účinnosti nabývá dne 3. 3. 2020.

Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích, ale i po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají. Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu a stanoví se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování. V souvislosti s implementací směrnice EP a Rady 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu se stanovuje podmínka bezúhonnosti, kterou musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Informace k pojištění realitního zprostředkovatele

Podle § 7 zákona o realitním zprostředkování musí být realitní zprostředkovatel po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn. Podrobnosti jsou uvedeny v §§ 7 a 8 tohoto zákona.

K pojmu realitní zprostředkování: - § 2 zákona o realitním zprostředkování:

Podle tohoto ustanovení se rozumí:

 1. a) realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,
 2. b) realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,
 3. c) smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,
 4. d) realitní smlouvou smlouva o nabytí
 5. vlastnického práva k nemovité věci, nebo
 6. práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

 - § 3 zákona o realitním zprostředkování:

(1) Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.

(2) Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla

 1. a) poskytnutí inzertní služby,
 2. b) posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
 3. c) zpracování marketingu nemovité věci,
 4. d) zajištění prohlídky nemovité věci,
 5. e) obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
 6. f) zprostředkování poskytnutí právních služeb,
 7. g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle věty první nepodléhají správnímu poplatku.

2. Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 289/2017 Sb., nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pro získání dalších informací se obraťte na pracovníky Obecního živnostenského úřadu v Litoměřicích.

Zpracoval: Ing. Marcela Škrancová
Vyvěsil: Ing. Jan Adámek

NAHORU